DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šiokiadieniais ir šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus.

Pritariančius naujai maldos iniciatyvai visada kviečiame pasižymėti, paspaudžiant mygtuką Vertinti (jeigu jo nėra, pirmiausia paspauskite pačią straipsnio antraštę, žalsvame fone, kad atsirastų mygtukas), kad galėtumėte matyti dvasinių, ta pačia intencija besimeldžiančių bičiulių skaičių.

Narių vertinimas:  / 3
BlogiausiasGeriausias 

Brangūs Broliai ir Seserys Kristuje,
 
Dėkojame  Dievui ir džiaugiamės, kad Europos Sąjunga, nors ir gėdinga persvara, atsilaikė prieš Estrelos užmačias, bet esame sunerimę, kad Lunacek projektas buvo priimtas didele balsų persvara, todėl dabar tas Damoklo kardas dar kabo virš kiekvienos valstybės, tuo pačiu ir Lietuvos. Šito pavojaus akivaizdoje mes, kaip anuomet apaštalai į Jėzaus klausimą: „Ar ir jūs mane paliksite?“ – atsakome: „Viešpatie,  pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.“
Visą viltį sudėdami į Dievo rankas, mes kreipiamės į Jus, išrinktieji Viešpaties tarnai, nes paties Jėzaus paskyrimu Jūs esate maldos kalnai, užpildantys nuo Dievo nutolusio pasaulio slėnius. Todėl nuoširdžiai prašome Jus išnaudoti tą Jums padovanotą galimybę ir melsti Aukščiausiąjį, kad Lietuvos Respublikos Seimas vadovautųsi krikščioniškomis vertybėmis rengiant ir svarstant Konstitucijos 38 straipsnio pataisą už tradicinę šeimą (vyro ir moters santuoką) bei „Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymą“.
Kviečiame melstis kartu vienoje dvasioje devyndienį – Šv. Juozapo litaniją kovo 16–24 dienomis (baigiant Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai šventės išvakarėse).               
Dėkojame Jums, brangūs Broliai ir Seserys, už Jūsų maldos ir aukos indėlį, kartu pridėdami ir savo „našlės skatiką“.
 
Kauno Arkikatedros parapijos grupė Už gyvybę 
 
Svetainės redakcijos prierašas. Pritariame šiai iniciatyvai ir kviečiame prisidėti prie jos.

 

PRIDEDAMA:

LR Konstitucijos 38 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCIJOS 38 STRAIPSNIO

papildymo ir pakeitimo

ĮSTATYMAS

2013  m.                        d. Nr.

Vilnius

(Žin., 1992, Nr. 33-1014)

1 straipsnis. 38 straipsnio papildymas ir pakeitimas

Papildyti ir pakeisti 38 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

,,38 straipsnis

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas.

Šeima sukuriama sudarius santuoką.

Santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu.

Šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės. Valstybė saugo ir globoja santuoką, šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę.

Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją.

Sutuoktinių teisės šeimoje lygios.

Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.

Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.“

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia Seimo nariai:

 1. Rimantas Jonas Dagys
 2. Rima Baškienė
 3. Rita Tamašunienė
 4. Algimantas Dumbrava
 5. Kęstutis Bartkevičius
 6. Jolita Vaickienė
 7. Vytautas Kamblevičius
 8. Petras Gražulis
 9. Vanda Kravčionok
 10. Jaroslav Narkevič
 11. Irina Rozova
 12. Michal Mackevič
 13. Leonard Talmont
 14. Aurelija Stancikienė
 15. Valdas Vasiliauskas
 16. Jonas Varkala
 17. Povilas Urbšys
 18. Remigijus Ačas
 19. Mečislovas Zasčiurinskas 
 20. Valentinas Bukauskas
 21. Remigijus Žemaitaitis
 22. Petras Čimbaras
 23. Petras Narkevičius
 24. Larisa Dmitrijeva
 25. Sergej Dmitrijev
 26. Sergej Ursul
 27. Valerijus Simulik
 28. Edvardas Žakaris
 29. Gediminas Jakavonis
 30. Jonas Kondrotas 
 31. Vilija Filipovičienė
 32. Zita Žvikienė
 33. Raimundas Paliukas
 34. Darius Ulickas
 35. Ričardas Sargūnas
 36. Aleksandras Zeltinis
 37. Arvydas Mockus (atšaukė parašą 2013-11-26)
 38. Audronė Pitrėnienė
 39. Dangutė Mikutienė
 40. Kęstas Komskis
 41. Zbignev Jedinskij
 42. Bronius Bradauskas
 43. Bronius Pauža
 44. Albinas Mitrulevičius
 45. Valentinas Stundys
 46. Audronius Ažubalis
 47. Andrius Kubilius
 48. Rasa Juknevičienė
 49. Vytautas Juozapaitis
 50. Arimantas Dumčius
 51. Stasys Šedbaras
 52. Sergejus Jovaiša
 53. Kazys Starkevičius
 54. Rytas Kupčinskas
 55. Vida Marija Čigriejienė
 56. Kazimieras Kuzminskas
 57. Antanas Matulas
 58. Pranas Žeimys
 59. Mantas Adomėnas
 60. Algis Strelčiūnas
 61. Vincė Vaidevutė Margevičienė
 62. Donatas Jankauskas
 63. Vitalijus Gailius
 64. Paulius Saudargas
 65. Arvydas Vidžiūnas
 66. Vilija Aleknaitė Abramikienė
 67. Edmundas Jonyla
 68. Kristina Miškinienė
 69. Alma Monkauskaitė
 70. Povilas Gylys
 71. Virginija Baltraitienė
 72. Viktoras Fiodorovas
 73. Valdas Skarbalius
 74. Vytautas Saulis
 75. Algimantas Salamakinas
 76. Kazys Grybauskas
 77. Liutautas Kazlavickas
 78. Gintautas Mikolaitis
 79. Andrius Palionis
 80. Juzef Kvetkovskij
 81. Raminta Popovienė
 82. Milda Petrauskienė
 83. Domas Petrulis
 84. Arūnas Dudėnas
 85. Irena Degutienė
 86. Jurgis Razma
 87. Kęstutis Masiulis
 88. Dainius Kreivys
 89. Arvydas Anušauskas
 90. Agnė Bilotaitė
 91. Mindaugas Bastys
 92. Vytautas Gapšys
 93. Kęstutis Daukšys
 94. Algirdas Patackas
 95. Raimundas Markauskas
 96. Darius Petrošius
 97. Antanas Nesteckis
 98. Naglis Puteikis
 99. Valentinas Mazuronis
 100. Loreta Graužinienė
 101. Dalia Teišerskytė
 102. Eugenijus Gentvilas
 103. Egidijus Vareikis
 104. Artūras Skardžius
 105. Vitalija Vonžutaitė
 106. Viktoras Uspaskich
 107. Emanuelis Zingeris
 108. Šarūnas Birutis

 

Lietuvos Respublikos „Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos“ įstatymo projektas

Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVYBĖS PRENATALINĖJE FAZĖJE APSAUGOS

ĮSTATYMAS

2013 m.                      d. Nr.

Vilnius

            1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Pripažįstant, kad žmogaus teisė į gyvybę yra svarbiausia prigimtinė teisė, kad teisę į gyvybę saugo įstatymas, o rūpinimasis gyvybe ir sveikata – viena pagrindinių valstybės, visuomenės ir piliečių pareigų, šis įstatymas reglamentuoja teisę į gyvybę jos prenatalinėje fazėje. Taip pat nustato atsakomybę už įstatymo nesilaikymą.

2. Kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų normos, nustatančios vaiko prenatalinėje fazėje apsaugą, taikomos tiek kiek jų nereglamentuoja šis įstatymas.

2 straipsnis. Pagrindiniai gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos principai

1. Žmogaus gyvybė prasideda nuo moters apvaisinimo.

2. Visi klausimai, susiję su gyvybės prenatalinėje fazėje apsauga, privalo būti sprendžiami, teikiant prioritetą vaiko prenatalinėje fazėje teisėms, išskyrus šiame įstatyme nustatytus atvejus.

3 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Gyvybė prenatalinėje fazėje – gyvybė iki gimimo.

2. Vaikas prenatalinėje fazėje – pradėtas, bet dar negimęs vaikas.

3. Nėštumo nutraukimas – gyvybės prenatalinėje fazėje nutraukimas.

4 straipsnis. Vaiko prenatalinėje fazėje ir nėščių moterų globos organizavimas

1. Vyriausybė, ministerijos, kitos Vyriausybės įstaigos bei vietos savivaldos institucijos savo kompetencijų ribose privalo:

1) užtikrinti nėščių moterų ir vaiko prenatalinėje fazėje medicininę, socialinę ir teisinę globą;

2) teikti materialinę pagalbą ir globą nėščioms moterims, kurių materialinės sąlygos yra sunkios;

3) sudaryti galimybes gauti išsamią informaciją apie nėščių moterų, motinų, tėvų bei jų vaikų teises, pašalpas ir išmokas, taip pat informaciją apie institucijas ir organizacijas, padedančias spręsti psichologines ir socialines problemas bei užsiimančias įvaikinimo klausimais.

2. Vyriausybė, ministerijos, kitos Vyriausybės įstaigos bei vietos savivaldos institucijos skatina ir remia savanorišką visuomeninių organizacijų, tradicinių bei valstybės pripažintų religinių bendruomenių veiklą, bažnyčioms ir tikėjimų bendrijoms bei visuomeninėms organizacijoms, kurios organizuojant nėščių moterų globą, steigiant šeimynas, nevyriausybines vaikų globos institucijas ar teikiant pagalbą įvaikinant vaikus.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos globos ir pagalbos formas ir teikimo tvarką nustato Vyriausybė.

4. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytų subjektų bendradarbiavimą koordinuoja Vyriausybė ir savivaldybių tarybos.

5 straipsnis. Mokymo apie gyvybę prenatalinėje fazėje organizavimas

1. Visų mokyklų, ypač bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų, ugdymo programose privalo būti numatytas švietimas apie žmogaus lytinį gyvenimą, sąmoningą ir atsakingą tėvystę, šeimos vertybes, gyvybę prenatalinėje fazėje bei žmogaus gimimą.

2. Švietimo ir mokslo ministerija nustato šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dalykų ugdymo programose mokymo tvarką, organizuoja mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų rengimą, jų kvalifikacijos tobulinimą šiais klausimais.

6 straipsnis. Nėštumo nutraukimo sąlygos

 1. Nutraukti nėštumą gali tik gydytojas, kai:

1)      nėštumas gresia nėščios moters gyvybei ar sveikatai;

2) yra pagrįstų įtarimų, jog nėštumas atsirado dėl nusikalstamų veikų.

2. Nutraukti nėštumą šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju leidžiama, jeigu nuo nėštumo pradžios praėjo ne daugiau nei 12 savaičių.

3. Visais atvejais gydytojas nutraukia nėštumą ligoninėje.

4. Nėštumui nutraukti reikia rašytinio moters sutikimo. Jeigu moteris yra nepilnametė arba neveiksni, taip pat būtinas vieno iš tėvų ar jos įstatyminio atstovo rašytinis sutikimas. Jeigu nėra įstatyminio atstovo, nėštumui nutraukti reikalingas teismo sutikimas. Kai nepilnametė jaunesnė nei 14 metų, nėštumui nutraukti reikia teismo sutikimo, o nepilnametė šiuo atveju turi teisę pareikšti savo nuomonę. Jeigu moteris yra neveiksni, nėštumui nutraukti reikia teismo sutikimo, o moteris šiuo atveju turi teisę pareikšti savo nuomonę, nebent, jeigu to padaryti neįmanoma dėl jos psichinės sveikatos būklės.

5. Atitikimą šio straipsnio 1 dalies 1 punktui nurodytoms aplinkybėms konstatuoja kitas gydytojas, nei atliekantis nėštumo nutraukimą, išskyrus atvejį, kai nėštumas tiesiogiai gresia moters gyvybei. Atitikimą šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytai sąlygai nustato prokuroras.

6. Nėštumo nutraukimo operacijų atlikimo tvarką ir reikalavimus gydytojams, turintiems teisę nutraukti nėštumą, nustato Sveikatos apsaugos ministerija.

7 straipsnis. Socialinės garantijos

Moterims, turinčioms teisę gauti valstybės laiduojamą (nemokamą) asmens sveikatos priežiūrą, taip pat kontraindikuotino nėštumo nutraukimo atvejais nėštumo nutraukimo operacijos atliekamos nemokamai.

8 straipsnis. Informacijos konfidencialumas

Informacija apie moters nėštumo nutraukimą yra konfidenciali. Tokią informaciją turinčios asmenys privalo užtikrinti jos konfidencialumą.

9 straipsnis. Vaiko prenatalinėje fazėje turtinės ir asmeninės neturtinės teisės

Vaikas prenatalinėje fazėje turi visas civilinės teisės saugomas turtines ir asmenines neturtines teises, tačiau turtinės teisės ir pareigos jam atsiranda nuo gimimo momento.

10 straipsnis. Atsakomybė už šio įstatymo pažeidimus

Pažeidę šį įstatymą asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d.

12 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei ir Sveikatos apsaugos ministerijai

Vyriausybė, Sveikatos apsaugos ministerija ir kitos valstybės institucijos iki šio įstatymo įsigaliojimo parengia ir patvirtina ar pakeičia šiam įstatymui įgyvendinti būtinus lydimuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia Seimo nariai:

Zbignev Jedinskij

Leonard Talmont

Rita Tamašunienė

Jaroslav Narkevič

Vanda Kravčionok

Juzef Kvetkovskij

Kęstutis Daukšys

Michal Mackevič

Algirdas Patackas

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie maldos adresatą
Lankytojai
825084
ŠiandienŠiandien132
VakarVakar344
Šią savaitęŠią savaitę132
Šį mėnesįŠį mėnesį7122
VisoViso825084
Statistik created: 2020-09-27T21:46:21+00:00
Lankosi svečių 7
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
3904637

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias