DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

šeštadieniais 17 val. – Mišių nebus,

nebent atskirais išimtinais atvejais.

Narių vertinimas:  / 2

Ir vėl ta dargana!sentiki kapins

Ir vėl tie lapkričio drėgni, šėmi rūkai!

Ir vėl širdis migloto liūdesio pilna…

Tu būsi vienišas svetys

Trumpos dienos,

Ilgos nakties.

(Vincas Mykolaitis-Putinas „Lapkritis“)

 

Visų Šventųjų diena ir Vėlinės – dvi datos tarsi suaugusios į vieną, kviečiančios peržengti namų slenkstį ir išeiti, kad prisimintum, kad paminėtum, kad nepamirštum. Kiekvienas iš mūsų gali siekti šventumo, tik yra viena sąlyga – jeigu gyvendamas įrodysi, kad esi vertas – šventuoju galėsi tapti tik po mirties palikęs visa, ką turėjai, pamiršęs žemiškus vargus. Šiomis dienomis traukiame iš pradžių į Dievo namus – Bažnyčią, paskui – į mirusiųjų miestus – kapines. Aš nežinau, kiek žingsnių nuo šv. Mikalojaus bažnyčios (beje, spėjama, jog šios bažnyčios šventoriuje galėjo būti pirmosios arba vienos pirmųjų Vilniaus kapinių) iki Bernardinų, paskui pro senąsias žydų kapines (Olandų gatvėje) iki Saulės (Šv. Petro ir Povilo bažnyčios) ir iki Antakalnio kapinių, nematuoju atstumų, tačiau žinau tik tiek, visi senieji miestai be jokių ceremonijų įsitaiso ant kaulų, nes besiplėsdami jie užkariauja naujas teritorijas, pasiglemžia net ir laidojimų plotus. Juodoji Giltinė – Mirtis su dalgiu ir smėlio laikrodžiu, kaip ir jos Danse Macabre (mirties šokis) kaip kaukolė bei „memento mori“ (prisimink, kad mirsi – kai kurių vienuolijų vienuolių pasisveikinimas ir atsisveikinimas) ir daug kitų simbolių jau nuo XV a. įsitvirtinusių mene, pasiekusių mus iš seniausių pasakojimų, įspėja, jog mes čia tik svečiai ir Mirties neapgausime, neišsipirksime. Nuogi atėjome, nuogi – išeisime, iš dulkių gimę – dulkėmis virsime... Šis metų laikas pats tinkamiausias mokyti mus nuolankumo, o mums stabtelėti po darbų, įvertinti gyvenimo trapumą, mūsų laikinumą ir pagalvoti, net visa aplink tarsi apmiršta, gamtoje įsivyrauja rimtis, jau nuimtas derlius, vėjo nuplėšti margaspalviai medžių apdarai, šalnų pakąstos gėlės ir giesmės paukščių, jau gerokai numigravusių tolyn į šiltesnius kraštus – dabar neblaško mūsų minčių ir dėmesio. Laiko ratas lėtai suksis per pilkumą, drėgmę, monotoniškas dienas su retais saulės blykstelėjimais iš po debesų, riedės purvinais takais, ir per balas, per šlapdribą ir šitaip vos ne iki šv. Kalėdų, kai vėl, belaukiant didžiosios šventės, pradžiugs širdis.

Kapinių lankymas nėra beprasmis veiksmas. Žinau, tik tiek, kad dabar visiems mūsų mirusiems labiausiai reikia maldų. Juk be maldų nenurimusios vėlelės blaškosi. Maldos jas pasotina, praskina kelią Amžinojo gyvenimo link. Net ir chrizantemomis puošiame amžinas poilsio vietas labiau dėl savęs, kad nebūtų baisiai liūdna, kad būtų pamalonintos gražumu mūsų akys ir mūsų žvakelės – tai tik simbolinis mūsų palinkėjimas mirusiesiems lux perpetuus (amžinosios šviesos).

Šiandien visus ir visa aplink be gailesčio merkia smarkus lietus, balos telkšo po kojom, vanduo varva nuo skėčių, stogų, tyška iš po automobilių ratų. „Die Einsamkeit ist wie ein Regen. Sie steigt vom Meer den Abenden entgegen; von Ebenen, die fern sind und entlegen, geht sie zum Himmel, der sie immer hat/Und erst vom Himmel fällt sie auf die Stadt“ (R. M. Rilke. Einsamkei/Vienatvė) „Tartum lietus yra vienatvė. Ji keliasi nuo jūros prieš pat naktį, nuo lygumų, nuo tolimų, į platų, į savo dangų – į namus tikrus. Tada ant miesto krenta kaip lietus (vert. H. Nagys)

Pirmasis stabtelėjimas Bernardinų kapinėse, kurių istorija prasidėjo 1810 m., kai Vilniaus miesto taryba Vilniaus Bernardinų vienuolyno Šv. Martyno vokiečių Romos katalikų kongregacijai čia paskyrė 1 margo 103 rykščių (2,6 ha) sklypą kapinėms. Paskui čia atgulė daugybė įžymių ir garbių XIX a. Vilniaus universiteto mokslo ir meno žmonių. Galime visiem palinkėti ramybės lenkiškai ir lotyniškai, – jie supras. Skubame prie katakombos. Valdas gelbsti mus šviesdamas, kad tamsoje matytume: iš rankinių traukiam žvakeles, graibom pusšlapius degtukus ir štai mums pavyko... Sumirga atsineštų žvakelių liepsnos. Sukalbame „Tėve mūsų“, išsakome maldavimus už vyskupus, kunigus ir kitus pašvęstuosius, giedame „Ten kur gailestis ir meilė, Dievas ten yra“. Ir vėl į kelią.

Na štai jau ir buvusių senųjų žydų kapinių vieta. Vėl panašus ritualas. Kunigas Eitvydas kreipiasi: „Abraomo Dieve, Izaoko Dieve ir Jokūbo Dieve...“, meldžiamės už žydų tautą ir giedodami „Ši tamsa nėra tamsa, kai Tu šalia, naktis tarsi diena jau nušvito“ pro senąsias tuopas, regėjusias ne vieną į paskutinę kelionę lydinčiųjų procesiją skubame į Saulės kapines. Vėl meldžiamės už protėvius, už pagonis, kurie gal dar ir nepažino tikrojo Dievo, bet jo ilgėjosi. Giedame. Ši vieta kartais būdavo labai ypatinga, tiesiog mistiška. Sovietiniais metais, kai artimųjų kapus galėdavome lankyti tik vakarais po darbo, kalnas skendėdavo tamsoj ir rūkuos. Šviečiančios žvakelių liepsnelės būdavo užkopusios iki pat Dangaus, tada išsitrindavo griežta riba tarp Ten ir Čia, nes net stovint už kapinių tvoros (nuo Saulės gatvės pusės)  nesimatydavo nei paminklų, nei kryžių, nei storakamienių medžių, nei žmonių. Šimtai švieselių išsibarsčiusių šlaite tarsi jonvabaliai gyveno trumpalaikį savo gyvenimą ir teikė vilties. Tada prisimindavom ir tą „gyvojo vandens šaltinį“, kurio ieškoti ir stebuklingą galią turinčio vandens parnešti išeidavo drąsiausieji. Šitaip pasakojimuose būdavo užkoduota svarbi žinia. Tas „gyvasis vanduo – tai Jėzus Kristus, tai Jis buvo palaidotas, nužengė į pragarus ir trečiąją dieną prisikėlė iš numirusiųjų ir… didžiam Mirties apmaudui – nugalėjo Mirtį. Išganymas ir Amžinasis gyvenimas. Argi Jo auka ir malonė mums yra neverta mūsų pastangų atsidėkoti ir sekti paskui Jį? Tyloj ir rudenio tamsoj, žvakių šviesoj, kol dar neištirpo mums skirtas žemiškasis laikas, turim progų apie tai pamąstyti.

Mūsų laukia dar Antakalnio mirusiųjų namai. Tai juose prisiglaudė mūsų geriausieji, Sausio tryliktosios ir Medininkų tragedijos aukos, kovų už Vilniaus krašto laisvę ir Birželio Sukilimo mūsų kariai, gaila, bet iki šiol vis dar nesulaukę deramos pagarbos... Skamba giesmė: „Sveika Karaliene, Gailestingumo Motina, mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika...“, o paskui: „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai...“.

Antakalnio kapinėse amžino poilsio atgulė įvairių tautybių ir įsitikinimų vilniečiai ir aplinkybių priversti svetimų kraštų atėjūnai. Prie memorialo sovietiniams kariams kalbame atgailos maldą: „Viešpatie, atleisk jiems, nes jie nežino ką daro…“, giedame: „Jėzau atmink mane, savo Tėvo karalystėje“. Čia prisimenu prieš pora metų šioje vietoje mums pasimeldus pasakytus nepažįstamos praeivės žodžius: „спaсибo, чтo вы заних мoлитесь. Другие прoхoдят мимо“.

Paskui, kaip visada žvakelėmis nešini skirstomės pasimelsti prie savo artimųjų ir pažįstamų kapų.

Ketvirtoji Vėlinių oktavos diena, lapkričio 4 d., po šv. Mišių vėl su kun. Eitvydu išsiruošiam lankyti kapų ir melstis už žmones, kurie gyvi jau tik mūsų prisiminimų soduose. Sentikių kapinėse meldėm Dievo gailestingumo ir kalbėjom tradicinę stačiatikių maldą: „Viešpatie, Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjelio“, o stačiatikių kapinėse visi susibūrėme prie Vilniuje daugelio žinomos Motinėle vadinamos pravoslavų vienuolės, atsiskyrėlės Sergijos kapo, kunigas pašventino mūsų atsineštas žvakeles ir visi sukalbėjome tą pačią Jėzaus maldą rusų kalba: „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго“. Nesunku tarp daugybės kapelių rasti šią vietą. Net ir tamsoj giliausioj šviečia balčiausiai nubaltintų paminklų būrys, šioje vietoje ilsisi pašvęstųjų luomo žmonės – Dievo vaikai, gyvenimus paaukoję Viešpačiui tarnauti.

Ypatingos ir mums bei mūsų istorijai brangios Rasų kapines. Vos įžengiam pro vartus, žvilgsnius patraukia ant kalvos kelių žvakelių liepsnos. Spėjam, kad tai M. K. Čiurlionio kapas. „Ilsėkis ramybėje“ palinkim tyliai ir sukam dešinėn pro jėzuitų kapus, pro Lietuvos signatarams skirtą paminklą, pro kelių menininkų poilsio vietas ir sustojam prie Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčios klebono kun. Kristupo Čibiro kapo. Čia pat ir mūsų patriarcho Jono Basanavičiaus kapas. Vėl žvakelių dagčiai atgyja gavę ugnies, švieselės džiugiai mirksi. Giedam „Sveika Karaliene” bei „Viešpaties Angelą”, o pabaigoje Lietuvos himną. Vakaras šįkart nešaltas, be lietaus ir malonus Ramybės šaly, todėl kunigas pasiūlo visiems sugiedoti „Lietuva brangi…“. Po visiems žinomų pirmųjų trijų posmų naujai, bet nedrąsiai, nes nemokam šitų žodžių, o jie buvo ir yra šio mūsų tarybiniais laikais giedoto himno dalis, nuskambėjo:

Bažnyčios tavo ne tiek gražybe,ras kapins

Ne dailės turtais, ne auksu žiba;

Bet dega meilės, maldos galybe,

Senųjų amžių gyva tikyba.

 

Kai ten prieš sumą visi sutarę

Griaudžiai užtraukia „Pulkim ant kelių”,

Jausmai bedievio vėl atsidarę

Tikėti mokos nuo tų vaikelių.

 

Graži tu, mano brangi tėvyne,

Šalis, kur miega kapuos didvyriai!

Ne veltui bočiai tave taip gynė,

Ne veltui dainiai plačiai išgyrė!

Narių vertinimas:  / 2

guronysSpalio 7-oji – šeštadienis – Rožinio švč. Mergelė Marija. Šiemet kaip ir kiekvienais metais mes vėl važiuojam į Guronis.  Tai tavo diena, Rožinio Karaliene, todėl ir  norim tau skirtą maldų vainiką sudėti prie tavo kojų. Stabtelėję ir pasimeldę prie kardinolo Sladkevičiaus gimtinės vietoje stovinčio kryžiaus skubam vingriu keliu tolyn. Antai jau matyti seselių namai ir baltuoja koplyčios. Kiekvienas išsitraukiame įvairiausius savo rožinius, o po giesmės „Su galinga Rožančiaus malda“ visi pradedame kalbėti mūsų bendrą ypatingą Rožinį ypatingoje vietoje. Džiaugsmo slėpiniai.  Tėve mūsų, dešimt Sveika Marija ir Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai kaip buvo pradžioje dabar ir visados ir per amžius. Amen. Pirmas slėpinys: Angelo Gabrieliaus Apreiškimas Mergelei Marijai. Pamąstymai, vėl  dešimt Sveika Marija ir antras slėpinys: Švč. Marijos apsilankymas pas šventąją Elžbietą. Pamąstymai, vėl  dešimt Sveika Marija mus atveda prie trečio slėpinio: Jėzaus gimimas Betliejaus tvartelyje. Eglė pradeda tyliai kalbėti, o tada jos žodžius užgožia dundesys ir net sudreba laukai: tepaluotų cisternų sąstatas bilda geležinkeliu, bilda ir bilda...“ne-už-si-mir-škit jūs dar ne Die-vo ka-ra-lys-tėj, ir ne-pa-mir-škit bu-vo trem-tys, bu-vo, bu-vo, bu-vo, skaus-mas ša-lia, ša-lia, ša-lia, kan-čia ša-lia, ša-lia, ša-lia ir vis dar čia, dar čia, dar čia...“ Atrodo, kad tas sąstatas  niekad nepralėks pro šalį. Tas monotoniškas kalimas, tas dundesys vis nesiliauja. Protu suvokiam, kad tai tik akimirka, bet toji akimirka ištįsta. Pagaliau. Supleišėjus tyla vėl tampa vientisa. Įkvėpę oro pusbalsiu pagaunam maldos ritmą – „Sveika Marija...“, 10 kartų. Maldos padeda ir jau lengviau. Ketvirtas slėpinys: Marija ir Juozapas atneša Jėzų į šventyklą paaukoti. Pamąstymai ir vėl dešimt Sveika Marija. Penktas slėpinys: Jėzaus atradimas šventykloje. Pamąstymai ir dar dešimt Sveika Marija. Štai ir Rožinio dalis jau sukalbėta. Ką jau baigėm? Nepajutom, kad taip greitai, o dabar šiek tiek palūkėsim ir bus šventosios Mišios. Prie švytinčio balto marmuro Dievo stalo stoja kun. Eitvydas, suoluose stovim mes. Paskui šlovinam, dėkojam, garbinam ir prašom, prašom, prašom... Nejaučiam laiko, nes jis trumpam nejuda iš vietos. Aukojant šventąsias Mišias atsiveria Dangus. Iškilmingas momentas baigiasi. Šv. Mišios taip pat. Ką jau baigėsi? Viskas buvo atlikta kaip dera, bet kodėl atrodo, kad per greitai. Todėl, kad laikas buvo sustojęs.

Paskui mūsų laukė mažas muziejus, paskui buvo agapė su seselių kava, arbata ir mūsų užkandžiais.    

Lauke saulė švysteli pro debesį, menkas vėjūkštis pralekia pro šalį ir sujuda, suteleškuoja,  susidabruoja tvenkinio vanduo. Džiaugsmas. Ryškiai plieskia saulėj putino uogos. Tokio raudonio namų stogus piešia vaikai. Ant kai kurių tų raudonų uogų dar tviskia vandens lašai. Grožis ir Džiaugsmas. Tarp dar žalių lapų kybo tamsios bordo spalvos „rojaus“ obuoliukai. Tyla. Laisvė ir lengvumas. Grožis ir Džiaugsmas.

Kelias veda į stotį. Laukiant traukinio pradeda lyti. Lyja su saule. Kažkas šūkteli: „Žiūrėkit. Antai vaivorykštė.“ Tikrai spalio 7-oji, o danguj blyški vaivorykštė tarsi mažas stebuklas, tarsi patvirtinimas didžiojo Dangaus pažado, tarsi padrąsinimas, kad mūsų maldos buvo išgirstos, o pastangos pamatytos ir kvietimas – jeigu tik galite dažniau pakelkit akis į Dangų, jeigu negalite – pasistenkite, nes norėti, tai reiškia galėti. Skirti šitą dieną tau, Rožinio Karaliene, buvo tikras džiaugsmas.

Narių vertinimas:  / 0

juozSesė Juozė buvo nepaprasto šviesumo ir dvasios stiprybės žmogus. Išėjusi Sibiro tremties "golgotas", ji buvo tikras Jėzaus atspindys ir dvasios milžinė mums, be galo mylėjusi Dievą, Tėvynę Lietuvą ir žmones. Ne veltui prie jos kapo taip natūraliai norėjosi giedoti "Tautišką giesmę". Juozė buvo nepaprasto gerumo, plačios, atviros širdies žmogus. "Svečias į namus, Dievas į namus" – čia apie Juozę. Jos širdies durys buvo atviros visą parą, visada buvai laukiamas. Gal net nepažinojau kito tokio žmogaus, iš kurio jausčiau tokią besąlygišką, priimančią meilę. Juozės namai buvo atviri ir mums, kai dar būdami Šv. Onos bažnyčioje skaitydavome Šv. Raštą. Jos namuose burdavosi mūsų grupelė. Kokios tai buvo nepamirštamos dienos! Kai Dievo žodžio suvienyti, Jo suburti dar labiau išgyvendavome ir tarpusavio vienybę. Vėliau Juozė su Vyteliu (broliu, kuriuo nuolat rūpinosi) visada laukdavo užeinant ir prašydavo, kad pasimelstume drauge, giedodami Valandų liturgiją. Mums perėjus į Šv. Kazimiero bažnyčią Juozė vis rečiau beužsukdavo. Ir nors jėgos silpo, bet su tokiu pat entuziazmu laukdavo ateinančių poezijos mylėtojų. Ruošdavo poezijos skaitymo vakarus... Labai gyvai domėjosi bendruomenės gyvenimu...

Ir iškeliavo tyliai kentėdama, kantriai vienydamasi su mirštančiu ant kryžiaus Jėzumi, su Jo vardu lūpose, liudydama mums begalinę Dievo meilę.

Narių vertinimas:  / 1

Kovo 6 d. minėsime mūsų bendruomenės narės a. a. Irenos R. 30-dienį ir 17 val. šv. Mišiose Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje melsimės už ją ir prieš 10 metų pas Viešpatį iškeliavusią Angelę Stankevičiūtę, kuri pirmoji iš Galilėjiečių užmigo Viešpatyje ir bendruomenės vadovo kun. Eitvydo žodžiais tariant, yra mūsų ambasadorė pas Viešpatį. Ta proga sesė Dalia N. dalijasi trumpu prisiminimu apie sesę Ireną, kuri visą laiką priklausė jos vadovaujamai grupelei.

ir etc2016 m. vasario 6 d., vėlų vakarą, pas Viešpatį iškeliavo mūsų bendruomenės sesė Irena Raupytė.

Irutės gyvenimo kelias prasidėjo 1935 m. vasario 19 d. Onuškio kaime Rokiškio rajone. Su mumis ji buvo nuo pat bendruomenės įsikūrimo pradžios. Irutę prisiminsime tik šviesiai ir viltingai. Visada linksma, pilna jumoro, optimizmo, tuo pačiu buvo jautri kitų bėdoms, nesėkmėms. Sugebėdavo įkvėpti vilties ir pasitikėjimo. Ji pati niekada nesiskundė, nedejavo, mokėjo santūriai išgyventi kasdienybės įtampą.Stiprybės sėmėsi iš Eucharistijos, kasdienio Valandų liturgijos kalbėjimo ir nuolatinės maldos. Būdama gilaus religinio tikėjimo žmogumi, ji visuomet turėjo ir niekada nekeitė savo pilietinių politinių pažiūrų. Meilė Tėvynei buvo įsišaknijusi jos širdyje.

Irutė buvo palydėta paskutinėje kelionėje į žemiškojo poilsio vietą Karveliškių kapinėse, kur ji atgulė šalia savo mylimo brolio ir mamos.

Nuoširdžiai užjaučiame Irutės artimuosius ir liūdime kartu su jais. Kviečiame pasimelsti, kad Viešpats būtų maloningas mūsų sesei Irutei ir priimtų ją į savo amžiną Artumą.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie tai, kas domina

Kas jus labiausiai domina?

Prisijungimas
Lankytojai
484895
ŠiandienŠiandien296
VakarVakar491
Šią savaitęŠią savaitę1287
Šį mėnesįŠį mėnesį9196
VisoViso484895
Statistik created: 2018-02-21T11:06:19+00:00
US
Lankosi svečių 21
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
2182270

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias