DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

17 val. Mišių nebus.

Švenčiausioji Trejybe, dėkojame už brangiausią – Tikėjimo dovaną. Padėk žmonijai suprasti – be Tikėjimo nėra Meilės, o be Meilės nėra Vilties.

Kristau, Tavimi prasideda Visatos kūrimas, per Tave įvykdytas ir Atpirkimas. Padėk iš tamsybių valdžios išgelbėtiesiems augti ir stiprėti, kad išganymo kelyje vis labiau panašėtume į Tave – besąlygišką Meilę.

Lietuvos vyskupų kvietimu junkimės į bendrą maldą, prašydami, kad Viešpats savo galingu veikimu nušluostytų nukentėjusiųjų nuo taifūno Filipinuose ašaras, numalšintų skausmą ir leistų visiems patirti tikrą krikščioniškąjį solidarumą!

Sielų Gelbėtojau, pasigailėk pasaulio demonų visaip klaidinamų, svaiginamų, girdomų, alinamų sielų. Išgirsk ir išklausyk jų šeimos narių, draugų, geradarių maldas.

Esame pašaukti būti Kristaus liudytojais. Meldžiame kantrybės ir nuoširdumo tėvams, ugdantiems savo atžalas krikščioniška dvasia. Lai šeimos tampa autentiškais tvirto tikėjimo židiniais, suvienytais vienos ir visuotinės Bažnyčios.

Kristau, visa Tavimi laikosi. Prisimink mūsų mirusius artimuosius, pasigailėk skaistykloje esančių, leisk išgirsti Tavo viltingąjį: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje.“

Viešpatie, suvienyk visus krikščionis, suskaldytus nuodėmės ir pasaulio tuštybių! Tegu jų kelią nušviečia Teisumo saulė – Kristus.

Meldžiame Motinos Marijos globos kunigams, kad jie augtų šventumu, džiugiai švęstų sakramentus ir būtų mūsų visų geraisiais ganytojais.

Meldžiame Marijos globos pasiklydusiems gyvenimo klystkeliuose. Tegu jiems užtenka ryžto apmąstyti savo paskirtį žemėje, sąžiningai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną.

Viešpatie, mokyk mus būti šviesos žiburiais, siųsti vienas kitam gerą žodį, draugišką šypsnį, tiesti pagalbos ranką vargstančiam. Suteik malonę dovanoti džiaugsmo vienas kitam.

Viešpatie, suteik mums stiprų ir nesvyruojantį tikėjimą. Žerk ant mūsų savo šviesos spindulius, kad visada galėtume liudyti Tavąjį Vardą.

Viešpatie Dieve, meldžiame šio mėnesio Šventojo Tėvo intencija: kad sunkumų slegiami kunigai sulauktų paguodos kančioje ir palaikymo abejonėse, kad sustiprėtų jų ištikimybė.

Viešpatie Dieve, padėk kunigams skelbti Dievo žodį taip, kad atsivertų netikinčiųjų širdys, o tikintieji stengtųsi jo šviesoje ir tiesoje gyventi.

Viešpatie Dieve, padėk kunigams ugdyti bendruomenės dvasią, kad jos nariai vis krikščioniškiau gyventų.

Viešpatie Dieve, ugdyk tikinčiųjų tikėjimą, kad vis labiau atrastų dvasinį Bažnyčios lobį, kuris yra Eucharistijoje.

Viešpatie Dieve, mokyk mus branginti Tavo žodį, uoliai ieškoti Tavo valios ženklų ir darnoje jungti savo darbus su vidiniu gyvenimu.

Viešpatie Dieve, išlaisvink mus iš egoizmo ir kviesk gyventi ne vien sau, bet dalintis su kitais gautomis malonėmis.

Viešpatie Dieve, padėk gyventi tikint mirusiųjų prisikėlimu, juk Tu esi ne mirusiųjų, o gyvųjų Dievas.

Meldžiame tikėjimo, kad malda visuomet yra mūsų galingas ginklas prieš blogį pasaulyje, net ir ten, kur rankos ar žodžiai bejėgiai.

Įkvėpk mus užleisti Tau švenčiausią žemę – mūsų širdį, kur Tu norėtum padaryti daugiausiai stebuklų.

Meldžiame gydyti širdis tų, kurie Tau atsiveria ir to prašo.

Meldžiame troškimo rūpintis, kad būtume, o ne atrodytume teisūs.

Meldžiame Tavo palaimos mūsų bendruomenės narei Jolantai, švenčiančiai savo jubiliejų. Apgaubk savo Artumu ją ir jos artimuosius.

Meldžiame šio mėnesio Šventojo Tėvo intencija: kad tie, kurie jaučiasi gyvenimo sugniuždyti ir nori jį nutraukti, pajustų Dievo meilės artumą.

Meldžiame sveikatos ir ištvermės pasaulio, o ypač Lietuvos kunigams, kantriai, laiku ir nelaiku skleidžiantiems tikėjimo šviesą, raginantiems kurti geresnį pasaulį.

Meldžiame visiems krikščionims maldos pilnatvės, kad, šlovindami ir dėkodami savo Kūrėjui, užtardami kitus ar prašydami sau, širdyje pajaustų pačią realiausią bendrystę su Dievu.

Meldžiame nuolankumo, pasitikėjimo, atkaklumo malonės, kai ir rankos, ir ypač širdis su malda nekyla į dangų.

Meldžiame drąsos ieškantiems Dievo, kad protu suvoktas „Viešpaties maldos“ tobulumas keistų ir jų širdis, ugdytų visus jausmus

Meldžiame už popiežių Pranciškų, vakar minėjusį savo šventąjį globėją, kad jis ir toliau nenuilstamai darbuotųsi, kviesdamas Dievo tautos vaikus statyti gyvąją Bažnyčią savo širdyse.

Mokyk Lietuvos žmones visada pasitikėti Dievu ir kantriai laukti Dievo pažadų išsipildymo.

Besibaigiant Tikėjimo metams, kartu su Jėzaus mokinių prašymu „Sustiprink mūsų tikėjimą“ meldžiame atsivertimo malonės nutolusiems nuo Dievo, svyruojantiems – stiprybės išbandymuose, o pavargusiems – vilties.

Dėkojame Tau, Dieve, už mums duotą tikėjimo malonę ir prašome, kad atlikę visa, kas mums pavesta, širdimi kartotume: „Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti.“

Meldžiame už mokytojus, švenčiančius profesinę šventę, kad jie būtų laimingi savo pašaukime, atrastų džiaugsmą mažuose dalykuose ir visada pasitikėtų Dievu.

Viešpatie Dieve, globok didžiausią savo turtą – Visuotinę Bažnyčią, išlaikyk ją nesuteptą, vieningą ir be galo atidžią mažiausiems ir vargingiausiems.

Meldžiame Tavo globos ir vedimo visiems kunigams ir pašvęstiesiems asmenims, besidarbuojantiems skurdžiausiose mūsų planetos vietovėse.

Meldžiame už visus pasauliečius, tarnaujančius vargšams ir visuomenės atstumtiesiems, ir tegul su meile bei rūpesčiu dovanojamas duonos kąsnis niekada nesužeidžia Dievo vaiko dvasios.

Meldžiame už visus auklėtojus ir jaunimo sielovados vynuogyno darbininkus, besidalijančius savo žiniomis ir gyvenimo patirtimi su jaunu žmogumi, kad šis ryžtųsi ieškoti tikrojo lobio – Tavo karalystės.

Žemės gėrybių užtektų visiems jos vaikams, jei tik mokėtume ir norėtume jomis dalintis. Viešpatie Dieve, atverk mūsų širdis, kad suprastume, kad tikrai turtingas ne tas, kuris daug turi, bet tas, kuris daug duoda.

Narių vertinimas:  / 1

Viešpatie, meldžiame už Visuotinę Bažnyčią – Tavo Meilės sakramentą žemėje – tegul ji visuomet išlieka Tavosios Tiesos liudytoja ir skelbėja.

Meldžiame už taiką, ypač Artimuosiuose Rytuose, kad ten ir visame pasaulyje „vyrai visur, kur tik melsis, keltų aukštyn tyras rankas, be pykčio ir nesantaikos“.

Viešpatie, meldžiame už mūsų tautos vadovus, kad „visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą“.

Viešpatie Jėzau, suteik malonę visada matyti Tavąjį Veidą pačiuose skurdžiausiuose ir atstumtuosiuose.

Viešpatie, duok malonę būti Tau ištikimiems net pačiuose mažiausiuose dalykuose, kad galėtum mums patikėti Amžinybę.

Dėkojame, Viešpatie, už praėjusią vasarą ir sodrų rudenį – už poilsį, įspūdžius, gėrybes – visa gavome iš Tavo rankų.

Meldžiame Popiežiaus intencija: kad mūsų laikų žmonės, dažnai paskendę triukšme, atrastų tylos vertę ir sugebėtų įsiklausyti į Dievo ir brolių balsą; kad krikščionys, kenčiantys daugelyje pasaulio regionų, savo liudijimu būtų Kristaus meilės pranašai.

Dėkojame, Viešpatie, už Šventąjį Raštą – žmonijos išganymo istoriją. Meldžiame, savo žodžiu įsiveržk į kiekvieno mūsų gyvenimą, visa keisk, augink mumyse tikėjimą, viltį ir meilę.

Meldžiame, Viešpatie, suteik ir išlaikyk malonę branginti ir saugoti Tavo kūriniją, būti Tavo kūrybos dalyviais – visad prisimenant, kokia brangia kaina esame atpirkti.

Dėkojame, Viešpatie, vieni už kitus – meldžiame, visus saugok, vesk, guosk, išklausyk maldas. Išėjusiems į amžinybę meldžiame amžinojo atilsio.

Narių vertinimas:  / 0

Viešpatie, meldžiame kunigams ir dvasiniams vadovams tokio begalinio tikėjimo, kokį davei Abraomui, kad tiesiausiu keliu vestų Tavo kaimenę į tikruosius namus.

Viešpatie, padėk visiems Tave išpažįstantiems nuolat prisiminti Tavo pažadus, būti drąsiems ir nesvyruojantiems tikėjime bei ištikimiems Tavajam Įstatymui.

Meldžiame, gelbėk Tavęs nepažįstančius jaunuolius nuo tuštybės, abejingumo, priklausomybių, pražūtingų malonumų, leisk jiems pamatyti Tave – pakėlus akis į nuostabiai sutvarkytą Tavo kūriniją.

Viešpatie, laimink poilsiaujančius, kad, atitrūkę nuo įprastos kasdienybės, nepamirštų Tavęs, o tik dar labiau dėkotų už Tavo suteiktas malones.

Meldžiame, suvienyk savo tautą, stiprink tikėjimą, suteik išminties ir valios būti tais tarnais, kurie nei dieną, nei naktį nepaliauja laukti grįžtant Šeimininko ir yra pasirengę deramai Jį sutikti.

Narių vertinimas:  / 0

Meldžiame šio mėnesio Šventojo Tėvo intencija: kad tėvai ir auklėtojai padėtų jaunajai kartai užaugti teisingais ir sąžiningais žmonėmis.

Meldžiame už Žemaičių krikšto jubiliejų švenčiančią Bažnyčią, juk dalinės Bažnyčios tikėjimo lobis – tai visos Bažnyčios tikėjimo lobis.

Meldžiame už visus pašvęstuosius asmenis, savo gyvenimą paaukojusius didesnei Dievo garbei ir žmonių tarnystei, tegul jų asmeninis pavyzdys sušildo atšalusius, sustiprina pavargusius ir patraukia jaunus žmones.

Meldžiame už mus visus, kad, neprisirišdami prie medžiaginių turtų ir neužlaikydami dvasinių malonių, augtume Tavyje, Jėzau, ir augintume artimą.

Stiprink, Viešpatie Jėzau, mūsų asmeninį ryšį su Tavimi, kad savo širdies tyrumu ir paprastumu taptume vis labiau panašesni į Tavo sumanytąjį paveikslą.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie maldos būdą
Lankytojai
129439
ŠiandienŠiandien175
VakarVakar315
Šią savaitęŠią savaitę175
Šį mėnesįŠį mėnesį6059
VisoViso1294399
Statistik created: 2024-04-15T01:29:54+00:00
Lankosi svečių 2
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
6746887

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias