DĖMESIO!!!

Kun. Eitvydas su Galilėjiečių bendruomene

meldžiasi Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje.

Šv. Mišios kasdien (taip pat ir sekmadieniais) 17 val.

Kol bus šis skelbimo prierašas,

17 val. Mišių nebus.

Keisk mus, Viešpatie, „lydyk kaip auksą ar sidabrą“, kad taptume tinkama atnaša tau, Galybių Dieve.

Viešpatie, suteik neturto dvasią, kad, išsilaisvinę nuo visų prisirišimų prie pasaulio, plačiai atvertume savo širdžių vartus ir įsileistume tave, Garbės Karaliau.

Viešpatie Jėzau, tu atėjai vykdyti Tėvo valios ir „baigti jo darbo“. Meldžiame, kad ir mūsų visų gyvenimo tikslas būtų tos valios pažinimas ir vykdymas.

Meldžiame, Viešpatie, pašauk kuo daugiau jaunų širdžių į tobulą meilę dėl Dangaus karalystės, kad, atsiduodamos ir pasišvęsdamos tau, pajėgtų perduoti pasauliui Kristaus gerumą ir meilę.

Viešpate, suteik mums tokios ištvermės ir vilties, kokią turėjo pranašė Ona, kuri, „nesitraukdama iš šventyklos“, tarnavo tau pasninkais ir maldomis.

Dėkojame Dievui už pašvęstojo gyvenimo vyrus ir moteris. Meldžiame, kad jie visada būtų pasauliui tuo „prieštaravimo ženklu“, liudijančiu kitokį gyvenimą, pagrįstą tiesa, meile ir pasiaukojimu.

Narių vertinimas:  / 2

Dieve, laimink šv. Petro įpėdinį popiežių Pranciškų ir jo darbus, kad jo vairuojamo Bažnyčios laivo įgula būtų darni, vieninga dvasioje ir besimeldžianti.

Meldžiame Lietuvos vyskupų intencija: prašome „Europos Sąjungos vadovams išminties kurti taiką ant tvirto tiesos pagrindo, o gerovę – ant solidarumo ir asmens orumo pamatų“.

Jėzau Kristau, prašome palaimos Lietuvos jaunimo dienoms, kad jos neštų gausius vaisius žmonių širdyse.

Jėzau, teisingasis Teisėjau, padėk mums visiems kovoti gerąją tikėjimo kovą, kol baigsime bėgimą šioje žemėje.

Viešpatie Jėzau, mokyk mus sunkumuose remtis į Tave ir likti Tau ištikimus kartu su apaštalu Petru tariant: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.“

Viešpatie, tegul pašvęstieji asmenys liudija evangelinių patarimų grožį: „kad tikrasis turtas slypi neturte, tikrasis džiaugsmas gimsta tyroje širdyje, tikroji laisvė pasireiškia klusnumu“.

Meldžiame Dievo Meilės ir kantrybės kiekvienam pašauktajam ištverti savo pašaukime, kad „visiems tikintiesiems būtų ženklu ir stimulu bei Dievo Meilės liudijimu pasauliui“.

Meldžiame, Viešpatie, kad kuo daugiau jaunuolių ir merginų išdrįstų Tau atsakyti „taip“ ir ryžtųsi eiti tobulos meilės keliu.

Viešpatie, savo Dvasios ugnimi apvalyk mūsų širdis, „tarsi skalbėjo šarmu išplauk“ mūsų sielų nuodėmes, kad taptume švarūs ir jautrūs Tavo kalbėjimui.

Meldžiame, Viešpatie, kad kaip pranašė Ona, taip ir mes Tau tarnautume visu gyvenimu bei pasninkais ir maldomis.

Narių vertinimas:  / 0

Meldžiame popiežiaus intencija, kad šiais – Tikėjimo – metais krikščionys geriau suprastų Kristaus slėpinį ir džiaugsmingai liudytų tikėjimo į Jį dovaną.

Meldžiame už Bažnyčią, kad visada išliktų tvirta Evangelijos dvasios nešėja ir mokslo, duoto šventiesiems apaštalams, sergėtoja.

Meldžiame, kad Dievo žodis pasiektų kuo daugiau krikščionių širdžių, kad Šventasis Raštas būtų skaitomas tikinčiųjų susibūrimuose, bendruomenėse, šeimose.

Meldžiame malonės tapti mažiausiais Tavo tarnais, kad galėtume atverti nesuvokiamus Kristaus Evangelijos turtus mus supantiems žmonėms.

Dievo Žodis ne tik moko, bet ir gydo. Pavedame Tau, Viešpatie, mūsų ligonius, gydyk juos ir suteik vilties, kad niekada nepamirštų esą vieno mistinio kūno nariai ir dalininkai pažado Kristuje Jėzuje.

Viešpatie Jėzau, paimk mūsų auksą ir apdovanok savo neturtu, paimk mūsų smilkalus ir apgaubk mus savo paprastumu, paimk mūsų mirą ir savo Duona pamaitink mūsų trapų žmogiškumą.

Viešpatie Dieve, meldžiame už Bažnyčios vadovus, kad jie Jono Krikštytojo pavyzdžiu kviestų Dievo Tautą atgailai ir ruoštų kelią Jėzui Kristui.

Viešpatie Dieve, prašome už mūsų Tėvynės žmones, kad mumyse būtų daugiau vidinio džiaugsmo ir vilties, nes Tu esi jų šaltinis.

Viešpatie Dieve, leisk mums visais savo darbais ir siekiais garbinti Tave, ugdant savo pašaukimus nuolankumo dvasioje pagal Jono Krikštytojo šūkį: „Jam skirta augti, o man – mažėti.“

Viešpatie Dieve, tegul atostogaujantys džiaugiasi geru oru ir, svarbiausia, neužmiršta Tau dėkoti už visas Tavo malones.

Dėkojame Tau, Viešpatie Dieve, už kupiną Šventosios Dvasios ir didį Viešpaties akyse vyrą – Joną Krikštytoją. Meldžiame, kad mes visi, o ypač čia susirinkę Jonai, siektų asmeninio šventumo savo gyvenime.

Galilėjiečių bendruomenės vadovą

kun. Eitvydą Merkį galite rasti

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje:

kasdien pusvalandį prieš ir tuojau po 17 val. šv. Mišių;

sekmadieniais ir šventadieniais nuo 16.00 iki 18.00 val.

Išpažinčių kunigas klauso kasdien pusvalandį prieš Mišias.

Ilgesniems dvasiniams pokalbiams reikia su juo susitarti iš anksto.

Kalendorius
loader
Šventės ir šventieji
Mūsų skelbimai
Prašymai pasimelsti (intencijos)
Klausimas apie maldos būdą
Lankytojai
127099
ŠiandienŠiandien65
VakarVakar365
Šią savaitęŠią savaitę2358
Šį mėnesįŠį mėnesį9340
VisoViso1270997
Statistik created: 2024-02-24T20:09:42+00:00
Lankosi svečių 6
Lankosi narių 1
Straipsnių peržiūrėjimai
6624639

Galilėjiečių bendruomenė meldžiasi

Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje

kasdien 17 val. Mišiose.

Sekmadieniais bei šventadieniais,

taip pat šeštadieniais

16.30 val. gieda Vakarinę

17 val. švenčia šv. Mišias